พระเครื่องรางสยาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พระเครื่องรางสยาม จํากัด ("บริษัทฯ") เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทฯ ในการเคารพ และ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

หลักการ

  1. บริษัทฯ จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําการเก็บรวบรวม และ ขอความยินยอมจากท่านสําหรับข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมตามสมควร
  2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นสําหรับให้บริการหรือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
  3. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคําสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครองซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

1.ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

เมื่อท่านสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการ บริษัทฯ จะขอให้ท่านระบุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ใช้ Facebook หรือ Line ID เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนสร้างบัญชีง่ายขึ้น ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ใช้ Facebook หรือ Line ID ดังกล่าวเพื่อการเข้าใช้บริการหรือเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มิได้ต้องการรหัสผ่านของอีเมล์ หรือ บัญชีผู้ใช้ Facebook หรือ Line ID ของท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุชื่อ นามสกุล ท่านสามารถระบุได้ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องระบุชื่อ นามสกุล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอรับ และ เก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภท และ การตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ หรือ ตัวระบุแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอรับ และ เก็บรักษาข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งของท่าน บริษัทฯ จะนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้เช่น ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ และ เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน นําไปใช้ในการพัฒนาบริการ และ เว็บไซค์ หรือ แอปพลิเคชั่น เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ เก็บรักษา และ จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค และ ทางองค์กรที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึง หรือ เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตการใช้งานในทางมิชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ การทําลายข้อมูลของท่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้บริษัทฯ อาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทฯ และ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนทุกครั้ง ซึ่งหากท่านตกลงยอมรับนโยบายที่ได้รับการแก้ไขโปรดใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ ไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ อีกต่อไปแล้ว ท่านอาจแจ้งปิดบัญชีของท่านได้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้างล่างนี้อย่างถี่ถ้วนเพราะข้อกำหนดดังกล่าวได้กล่าวถึงข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ "www.pkrsgroup.com"ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของท่านและข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท พระเครื่องรางสยาม จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้  ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท พระเครื่องรางสยาม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใด  ของเว็บไซต์ "www.pkrsgroup.com" (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการฯ") ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

1.คำนิยาม

1.1 คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

1.2 "พระเครื่องราง" หมายถึง พระ เครื่องราง วัตถุมงคลต่าง  ตามประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนด

1.3 "เครดิต" หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการฯ ต่าง  ภายในเว็บไซต์

2.การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2.2 การที่ผู้ใช้ ใช้บริการฯ ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ และ เพิกถอนมิได้

2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสำหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

3.1.บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในแอพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4. บัญชีผู้ใช้

4.1 ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หมายเลขบัญชีธนาคาร และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานการยืนยันตัวตนอื่น  ตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองข้อมูลถูกต้องจากบริษัทฯ ก่อนใช้งาน

4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ สามารถถือว่ากิจกรรมต่าง  ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง

4.3 บริษัทฯ อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ 

4.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบบัญชีใด  ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใด  แก่ผู้ใช้

4.5 สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้

4.6 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใด  และบุคคลภายนอกใด  ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5. รูปแบบการให้บริการ

5.1 เว็บไซต์ www.pkrsgroup.com เป็นระบบตัวกลางการซื้อขายที่ถูกพัฒนาขึ้นและดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยผู้ใช้สามารถลงประกาศขายพระเครื่องรางที่ผ่านการตรวจสอบจากแอพลิเคชั่น Check Pra” และได้รับผลการตรวจว่า “แท้” มีบัตรรับรองแล้วเท่านั้น โดยมีวิธีการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

6. การลงประกาศขายและคำรับรองของผู้ขาย

6.1 ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของพระเครื่องรางหรือมีสิทธิโดยชอบที่จะลงประกาศขายและพระเครื่องรางอยู่ในครอบครองพร้อมส่งมอบ

6.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงของภาพถ่ายและรายละเอียดของพระเครื่องรางที่ลงประกาศขาย

6.3 ห้ามไม่ให้ผู้ขายลงประกาศขายโดยที่ไม่มีเจตนาขาย เช่น ลงประกาศเล่น  เพื่อสอบราคา

6.4 พระเครื่องรางสูญหายหรือเสียหายระหว่างประกาศขายหรือกำหนดราคาผิด ผู้ขายจะต้องติดต่อบริษัทฯ ทันทีที่ยกเลิกประกาศขาย

6.5 บริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาลบประกาศขายที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

7. การซื้อและคำรับรองของผู้ซื้อ

7.1 ผู้ซื้อจะต้องศึกษารายละเอียดของพระเครื่องรางตามประกาศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนซื้อขาย

7.2 เมื่อผู้ซื้อให้คำมั่นที่จะซื้อพระเครื่องรางตามราคาที่ตกลงไว้ สัญญาซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายตอบรับทั้งนี้ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ของพระเครื่องรางโอนแก่ผู้ขายเมื่อพระเครื่องรางได้ส่งถึงผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขายแล้ว

7.3 ผู้ซื้อและผู้ขายจะเป็นฝ่ายตกลงการซื้อขายและเงื่อนไขการชำระค่าพระเครื่องราง โดยทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

8. การอนุญาต ให้บริษัทฯ ติดต่อหรือติดตามผู้ใช้การบันทึกการสนทนา

8.1 บริษัทฯ อาจใช้ระบบอัตโนมัติในการติดต่อหรือส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์อีเมล์ไลน์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น  ที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อ (ก.) แจ้งหรือดำเนินการแก้ไขต่าง  เกี่ยวกับ บัญชีของท่าน (ข.) ติดตามให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือให้ใช้หนี้ (ค.) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ (ง.) ข้อเสนอพิเศษหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง  (จ.) ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ซึ่งในการติดต่อหรือส่งข้อความนี้ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกการสนทนา

8.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านให้แก่ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการติดต่อหรือส่งข้อความ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

9. การขนส่ง

9.1 ในการส่งไปรษณีย์หรือบริการส่งพัสดุเอกชน ผู้ใช้จะต้องหุ้มพระเครื่องรางด้วยวัสดุป้องกัน และ บรรจุลงกล่องที่มีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงทำประกันความเสียหายหรือสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่ง

9.2 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพระเครื่องรางของผู้ใช้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทั้งผู้ชื้อ และ ผู้ขายนัดรับพระเครื่องรางด้วยคนเอง

9.3 ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งพระเครื่องรางให้แก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่ผู้ใช้ระบุ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการหุ้มพระเครื่องรางด้วยวัสดุป้องกันและบันทึกภาพวีดีโอการบรรจุกล่องพัสดุ และ จัดส่งโดยไปรษณีย์หรือบริการส่งพัสดุที่บริษัทฯ เห็นสมควรหรือที่ผู้ใช้เป็นผู้ระบุ

9.4 หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง ถือเป็นความบกพร่องของผู้จัดส่ง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว

9.5 เงินจากผู้ตั้งประมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ก็ตาม เว้นแต่ผู้ตั้งประมูลยินยอมตกลงหรือกรณีอื่น  ที่บริษัทฯ ได้กำหนดหรือจะกำหนดต่อไป

10. ข้อจำกัด ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำหรือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ 

10.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

10.2 กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

10.3 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น  ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา

10.4 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ เช่น การนำผลการวินิจฉัยของบริษัทฯ ที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้พิจารณาไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยสุจริต ไปวิพากษ์วิจารณ์และ/หรือเผยแพร่ในประการที่อาจก่อให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น  ที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย โดยปราศจากเหตุอันควร

10.5 กิจกรรมในลักษณะที่นำผลการวินิจฉัยของบริษัทฯ ไปใช้ อ้างอิง หรือพาดพิงในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย หรือนำไปแสดงให้ปรากฏเพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใด

10.6 กิจกรรมอื่น  ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม หากบริษัทฯ พบว่ามีผู้ใช้ได้กระทำการหรือมีส่วนร่วมกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อจำกัดการใช้ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินตามสิทธิและขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เสียหายในการดำเนินการต่าง  ตามกฎหมายจนถึงที่สุด

11. ความรับผิดของผู้ใช้

11.1 บริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่น  

11.2 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด  (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท

12.1 ในการพิจารณาตรวจสอบพระเครื่องรางก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขาย บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าพระเครื่องรางเป็นพระแท้หรือไม่แท้ ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และพิจารณาว่าลักษณะอื่น ๆ เป็นไปตามคำบรรยายที่ผู้ขายตั้งไว้หรือไม่

12.2 บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจสอบความแท้ของกรอบพระทองคำหรือเพชรประดับบนกรอบแต่อย่างใด

12.3 บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ขาย เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการระบบพื้นฐานของการซื้อขาย หากมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ บริษัทฯ จะให้ความสนับสนุนแก่ผู้ใช้ในการติดต่ออีกฝ่ายและเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหากถูกร้องขอ

13. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

13.1 บริษัทฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัfเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้องความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug)  หรือการละเมิดสิทธิต่าง  ) และบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

13.2 ไม่ว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นจะกำหนดไว้อย่างไร บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด  (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่บริษัทฯ หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของบริษัทฯเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของบริษัทฯเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จะจำกัดไว้ที่จำนวนเงินรวมของค่าบริการที่ได้รับจากผู้ใช้ในเดือนปฏิทินที่เกิดค่าเสียหายดังกล่าวขึ้น